Интерен оглас бр. 04-975/1 од 27.12.2021 год.

Интерен оглас на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Интерен оглас бр. 04-975/1 од 27.12.2021 год.