Одлука за избор на кандидат за вработување од 25.11.2019 год.

Одлука за избор на кандидат за вработување за потребите на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Одлука бр. 04-982/7 од 25.11.2019 год.