Решение за овластено лице за прием на пријави бр. 03-728/1 од 10.08.2021 год.

Решение за овластено лице за прием на пријави на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Решение за овластено лице за прием на пријави бр. 03-728/1 од 10.08.2021 год.