Интерен оглас за вработување бр. 04-659/2 од 12.07.2021 год.

Интерен оглас за вработување на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Интерен оглас бр. 04-659/2 од 12.07.2021 год.