Јавни набавки

Договори за јавни набавки на стоки за потребите на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Договор за јавна набавка на стоки бр. 05-400/6 од 19.10.2018 год.