Одлука за избор на кандидат бр. 04-975/6 од 30.12.2021 год.

Одлука за избор на кандидат бр. 04-975/6 на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Одлука за избор на кандидат бр. 04-975/6 од 30.12.2021 год.