Одлука за избор на кандидат за унапредување бр. 04-659/8 од 21.07.2021 год.

Одлука за избор на кандидат за унапредување на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Одлука за избор на кандидат за унапредување бр. 04-659/8 од 21.07.2021 год.