Одлука за избор на кандидат за вработување

Одлука за избор на кандидат за вработување за потребите на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе.

Одлука бр. 04-940/7 од 07.11.2018 год.