Одлука за избор на работник бр. 04-170/8 од 01.02.2019 год.

Одлука за избор на работник за потребите на ЈУМ Центар за социјална работа – Свети Николе бр. 04-170/8 од 01.02.2019 год.

Одлука бр. 04-170/8 од 01.02.2019 год.