Годишен извештај за 2020 год.

Годишниот извештај за работењето во 2020 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде ПРИХОДИ И РАСХОДИ и БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА 2020
Преземи овде ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020
Преземи овде ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020
Преземи овде ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2021